CQK - Consult

 

Reference

 Dotace

VVUÚ, a.s.

Zpracování dotační analýzy, jejímž cílem byla identifikace možností financování identifikovaných rozvojových záměrů VVUÚ, a.s. z evropských strukturálních a investičních fondů a další poradenské služby.
Realizace: 2015

Bohemia Interactive Simulations k.s.

Dotační analýza, jejímž cílem byla identifikace možností financování vybraných rozvojových záměrů z veřejných zdrojů. Realizace: 2014.

Musical Production, s.r.o.

Dotační analýza, jejímž cílem byla identifikace možností financování vybraných rozvojových záměrů z veřejných zdrojů. Realizace: 2014.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Konzultační služby spojené s administrací projektu z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost „Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb v oblasti připravovaných reforem MPSV, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/59.00064“. Realizace: 2013.

Botanická zahrada hl. m. Prahy

Dotační analýza, jejímž cílem byla identifikace možností financování identifikovaných rozvojových záměrů Botanické zahrady hl. města Prahy z veřejných zdrojů – zejména z magistrátních, národních, evropských strukturálních a investičních fondů, stejně tak jako z komunitárních programů. Realizace: 2014.

Školení

Jihomoravský kraj

Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje v oblasti ochrany osobních údajů. Účastnící byli seznámeni s obsahem zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, s povinnostmi a bezpečnostními opatřeními při správě a zpracování osobních údajů, s kamerovými systémy. Dále byli zaměstnanci informováni o novinkách, které přináší Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Všichni účastníci obdrželi certifikát o absolvování vzdělávacího programu.
Realizace: květen 2016, účast 70 zaměstnanců.

ČSSZ Plzeň

Vzdělávání zaměstnanců ČSSZ Plzeň v oblasti ochrany osobních údajů. Účastnící byli seznámeni s obsahem zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, s povinnostmi a bezpečnostními opatřeními při správě a zpracování osobních údajů, s kamerovými systémy. Dále byli zaměstnanci informováni o novinkách, které přináší Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Všichni účastníci obdrželi certifikát o absolvování vzdělávacího programu.
Realizace: duben 2016, účast 96 zaměstnanců.

Městská nemocnice v Litoměřicích

Vzdělávání managementu a zaměstnanců Městské nemocnice v Litoměřicích v oblasti ochrany osobních údajů. Zaměstnanci byli seznámeni s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, s povinnostmi poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnických pracovníků při správě a zpracování zdravotnické dokumentace. Vedle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, byly prezentovány i ty části zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, které souvisí s ochranou a zabezpečením osobních a citlivých údajů pacientů. Všichni účastníci obdrželi certifikát o absolvování vzdělávacího programu.
Realizace: leden 2016, účast 201 zaměstnanců,
únor 2016, účast 45 zaměstnanců.

Skupina ČEZ

Vzdělávání zaměstnanců společnosti ČEZ v oblasti ochrany osobních údajů. Školení se konalo v prostorech společnosti CQK HOLDING a.s. Účastnící byli seznámeni s obsahem zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, s povinnostmi a bezpečnostními opatřeními při správě a zpracování osobních údajů, s kamerovými systémy. Dále byli zaměstnanci informováni o novinkách, které přináší Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Účastníci obdrželi certifikát o absolvování vzdělávacího programu.
Realizace: září 2016

ČSSZ Praha

Vzdělávací akce k ochraně osobních údajů se konala v ústředí ČSSZ v Praze. Akce se zúčastnili zaměstnanci z pracovišť ČSSZ z celého Česka. Lektoři informovali účastníky o povinnostech, vyplývajících ČSSZ ze zákona č. 101/2000 Sb., i o povinnostech ochrany osobních údajů, vyplývajících ze zákonů z oblasti sociálního zabezpečení. Dále byli zaměstnanci seznámeni s legislativními opatřeními pro ochranu osobních údajů v EU – Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Všichni účastníci obdrželi certifikát o absolvování vzdělávacího programu.
Realizace: prosinec 2015, účast 123 zaměstnanců.

Fakultní nemocnice v Motole

Odborný kurz „Ochrana osobních údajů při výkonu práce zdravotnického pracovníka. Kurz proběhl se souhlasem České asociace sester, která vydala souhlasné stanovisko se zařazením této odborné vzdělávací akce do kreditního systému vzdělávání. Realizace: květen 2014.

Fakultní nemocnice Plzeň

Školení manažerů k ochraně osobních údajů. Školení pokrývalo zejména oblast legislativních opatření pro ochranu osobních údajů v EU a v ČR, a dále kontrolní mechanismy v organizaci při zajištění dodržování opatření pro ochranu osobních údajů.
R
ealizace: červen 2013.
Vzdělávací akce k ochraně osobních údajů „Ochrana osobních údajů a poskytovatelé zdravotních služeb“. Akce se zúčastnili vedoucí zaměstnanci ze všech pracovišť FNP. Celý obsah byl zaměřen na Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).
Realizace: květen 2017, účast 45 zaměstnanců.

Moravskoslezský kraj

Školení zaměstnanců krajského úřadu v oblasti ochrany osobních údajů. Školení pokrývalo zejména oblast legislativních opatření pro ochranu osobních údajů v EU a v ČR, a dále kontrolní mechanismy v organizaci při zajištění dodržování opatření pro ochranu osobních údajů.
Realizace: vstupní vzdělávání – duben 2014, účast 80 zaměstnanců,
průběžné vzdělávání – červen 2016, účast 52 zaměstnanců.

Město Sázava

Školení zaměstnanců města v oblasti ochrany osobních údajů. Školení pokrývalo zejména oblast legislativních opatření pro ochranu osobních údajů v EU a v ČR, a dále kontrolní mechanismy v organizaci při zajištění dodržování opatření pro ochranu osobních údajů. Realizace: leden 2014.

Královéhradecký kraj

Školení v oblasti ochrany osobních údajů. Vzdělávací akce (v souladu s podmínkami akreditace Ministerstva vnitra) byla provedena v oblasti legislativních opatření pro ochranu osobních údajů v EU a v ČR, stejně tak jako v oblasti kontrolních mechanismů v organizaci při zajištění dodržování opatření pro ochranu osobních údajů.
Realizace: vstupní vzdělávání – říjen 2014, účast 66 zaměstnanců,
průběžné vzdělávání – květen 2016, účast 62 zaměstnanců.

Pardubická krajská nemocnice, a.s.

Školení v oblasti ochrany osobních údajů. Vzdělávací akce (v souladu s podmínkami akreditace České asociace sester) byla provedena v oblasti legislativních opatření pro ochranu osobních údajů v EU a v ČR, stejně tak jako v oblasti kontrolních mechanismů v organizaci při zajištění dodržování opatření pro ochranu osobních údajů. Školení se zúčastnilo 82 zaměstnanců pardubického krajského zdravotnického holdingu. Realizace: říjen 2014.

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Školení zdravotnického personálu (lékařského i nelékařského) v souladu s platnou akreditací České asociace sester (ČAS). Školení se zúčastnilo 209 zaměstnanců Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici. Všem bylo uděleno osvědčení o úspěšném absolvování školení. Realizace: březen 2015.

Úřad městské části Praha 5

Školení zaměstnanců/úředníků v oblasti ochrany osobních údajů v souladu s platnou akreditací vydanou Ministerstvem vnitra ČR. Školení se zúčastnilo 78 zaměstnanců Úřadu městské části Praha 5. Vzdělávání pokrývalo zejména oblast legislativních opatření pro ochranu osobních údajů, nastavení kontrolních mechanismů v organizaci a praktické příklady (včetně zodpovězení otázek) sporných témat z oblasti ochrany osobních údajů. Realizace: březen 2015

Ochrana osobních údajů

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy

Posouzení MKS a smluvních vztahů městského kamerového systému z hlediska zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů o změně některých zákonů.
Realizace: 2015

Dohoda o užívání, zajištění, rozšiřování a provozu MKS hl. m. Prahy a využívání Integrovaných služeb MKS hl. m. Prahy.
Realizace: 2016

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Posouzení kontrolních mechanismů v organizaci při zajištění dodržování opatření pro ochranu osobních údajů.
Realizace: 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zpracování odborné analýzy k řešení bezpečnosti dat a ochrany osobních údajů v rámci projektu financovaného z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost „Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb v oblasti připravovaných reforem MPSV, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/59.00064“. Realizace: 2013.

Masarykova univerzita

Posouzení systému pro zpracování medicínských dat z pohledu současného stavu legislativy a očekávaných změn v kontextu EU, včetně posouzení případných souvisejících projektových záměrů z hlediska veřejného kofinancování. Realizace: 2014.

 

KONTAKTUJTE NÁS +420 227 023 911

 

Oslovte nás

Poznámka: položky označené * jsou povinné.