CQK - Consult

 

Nizozemský dozorový úřad pro ochranu údajů (Autoriteit Persoonsgegevens, „AP”) oznámil koncem února 2017, že jeden výrobce a dodavatel energií („správce”) zrušil na základě kontrolního šetření AP provádění testů zaměstnanců na alkohol a drogy. AP při kontrole zjistil, že tento správce porušil článek 16 nizozemského zákona o ochraně osobních údajů z roku 2000 tím, že neoprávněně zpracovával citlivé osobní údaje (tento zákaz je v souladu s čl. 8 Směrnice 95/46/ES). Toto porušení úřad odůvodnil tím, že zaměstnavatel nemůže nutit zaměstnance, aby strpěli alkoholové nebo drogové testy, neboť zaměstnavatel nemá žádné zákonné zmocnění takové testy provádět. Správce se hájil, že dotčení zaměstnanci byli požádáni o podpis souhlasu s provedením testu. Pokud by zaměstnanec souhlas neposkytl, vystavil by se možné sankci, včetně možnosti přeřazení na jinou pracovní pozici. AP zdůraznil, že provádění testování (dechu a stěru) může být prováděno pouze v určitých oblastech, pokud tak stanoví zákon (např. letectví, doprava aj.). Dalším problémem v tomto případě je další zpracování získaných osobních údajů z provedených testů, neboť takové zpracování představuje zpracování citlivých osobních údajů, k čemuž kontrolovaný subjekt rovněž neměl žádné zákonné zmocnění.

Článek 21 nizozemského zákona stanoví některé výjimky ze zákazu zpracování zdravotních údajů. Mezi těmito výjimkami však není oprávnění zaměstnavatelů provádět zpracování údajů týkajících se zdraví zaměstnanců. Další výjimky ze zákazu zpracování citlivých osobních údajů jsou stanoveny v článku 23 zákona. Avšak, jak konstatoval AP, kontrolovaný správce se nemůže opřít o žádnou z těchto výjimek, a tedy zpracování zdravotních údajů zaměstnanců je prováděno bez legitimního základu. Dozorový úřad odmítl akceptovat argument, že zaměstnanci poskytli s testováním souhlas, neboť ve vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec nemůže být souhlas považován za svobodně poskytnutý, neboť zaměstnanec je v silně závislém, podřízeném a tedy zranitelném postavení.

Dozorový úřad při kontrole rovněž zjistil, že kontrolovaný subjekt má záměr při provádění předmětných testů využívat cvičené psy. Podle AP je takový záměr zastrašující a nepřiměřený a správce nebude schopen doložit oprávněnost takového opatření.

Závěry nizozemského dozorového úřadu nelze aplikovat na české prostředí. Český zákoník práce obsahuje ustanovení, které zaměstnancům ukládá povinnost nepoužívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště a také nevstupovat pod vlivem těchto nápojů a látek na pracoviště zaměstnavatele. Zaměstnanec je také povinen podrobit se testování, zda není pod vlivem (§ 106 Z. P.). Zaměstnavatel může testování provádět např. pomocí testovacích trubiček, nesmí však provádět stěry nebo odběry krve.

Zdá se tedy, že nizozemský zákoník práce taková ustanovení jako český Z. P. nezná, neboť AP se ve svých kontrolních závěrech o zákonných výjimkách pro zaměstnavatele nezmiňuje. Pro českou praxi je však zajímavý závěr AP o nerovném postavení zaměstnance ve vztahu se zaměstnavatelem, což zásadně limituje svobodnost poskytnutí souhlasu zaměstnance.

6. 3. 2017

 

 


	
	
 

Oslovte nás

Poznámka: položky označené * jsou povinné.