CQK - Consult

 

Dohoda mezi EU a USA „Štít ochrany soukromí“ (Privacy Shield), která nahradila dohodu „Bezpečný přístav“ (Safe Harbor“) a byla přijata v roce 2016, byla opět diskutována v Evropském parlamentu. Ten přijal dne 6. dubna 2017 usnesení o přiměřenosti ochrany poskytované Štítem na ochranu soukromí, v němž podrobil tuto dohodu tvrdé kritice a požaduje, aby Evropská komise neodkladně posoudila předávání osobních údajů mezi EU a USA v rámci Privacy Shield. EP se obává, že dohoda odkopává ochranu soukromí ze strany USA. Usnesení EP bylo přijato je pár dnů poté, kdy prezident D. Trump 3. dubna 2017 zrušil pravidla pro ochranu soukromí na Internetu, která byla v roce 2016 přijata administrativou B. Obamy (Protecting the Privacy of Customers of Broadband and Other Telecommunications Services – tato pravidla poskytovala uživatelům internetu větší možnost kontroly poskytovatelů internetových služeb).

Evropský parlament sice uznává, že proti předchozí dohodě Safe Harbor přináší Privacy Shield výrazná zlepšení, avšak zároveň vyjadřuje zásadní obavy o provádění záruk ochrany soukromí občanů EU při zpracování a ochraně jejich osobních údajů. K 23. březnu 2017 se k Privacy Shield připojilo 1893 amerických organizací a to na základě dobrovolné autocertifikace. Ačkoliv v přílohách k dohodě Privacy Shield je řada dokumentů, v nichž se vláda USA zavazuje k dodržování dohody, přesto i nadále zůstávají nevyřešeny důležité otázky ohledně některých komerčních aspektů, národní bezpečnosti a prosazování práva. EP uvádí řadu nedostatků a nejasností, které Privacy Shield obsahuje, a které vyvolávají silné obavy, že zamýšleného cíle dohody nebude dosaženo. EP zdůrazňuje negativní důsledky, ať už jde o dodržování základních práv, či potřebnou právní jistotu pro zúčastněné strany. Kritizuje mimo jiné možnosti „hromadného sledování“ a vyjadřuje politování, že dohoda přijala americkou definici tohoto pojmu, která však je v rozporu s Listinou práv a svobod EU. Soudní dvůr EU ve svém rozsudku z prosince 2016 totiž jasně stanovil, že Listina EU „musí být vykládána v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, která za účelem boje proti trestné činnosti stanoví plošné a nerozlišující uchovávání veškerých provozních a lokalizačních údajů všech účastníků a registrovaných uživatelů všech prostředků elektronické komunikace“. Velké znepokojení vyjadřuje EP také ohledně Komise pro dohled nad ochranou soukromí a občanských svobod, který má jako nezávislý statutární orgán plnit výkon dozoru, avšak v lednu 2017 ztratil svou usnášeníschopnost, čímž se značně omezily jeho pravomoci. Rovněž úřad veřejného ochránce, který byl zaveden Ministerstvem zahraničních věcí USA, není dostatečně nezávislý a není také obdařen dostatečně účinnými pravomocemi, které by mu umožňovaly provádět své úkoly a poskytovat účinnou nápravu jednotlivcům z EU (v současné době není ani jmenován).

EP vyzval Evropskou komisi, aby zajistila, aby při provádění společného výročního přezkumu měli všichni členové týmu plný a neomezený přístup ke všem dokumentům a do všech prostor, jak bude nezbytné pro plnění jejich úkolů, a to včetně prvků umožňujících řádné posouzení nezbytnosti a přiměřenosti sběru údajů a přístupu k údajům předávaným veřejnými orgány za účelem vymáhání práva nebo národní bezpečnosti. EP rovněž vyzval jednotlivé úřady pro ochranu údajů v Unii, aby monitorovaly fungování štítu EU – USA na ochranu soukromí a vykonávaly své pravomoci, včetně možnosti pozastavit nebo definitivně zakázat přenos osobních údajů ve prospěch organizace, která je zaregistrována ve štítu EU – USA na ochranu soukromí, pokud se domnívají, že nejsou zaručena základní práva subjektů údajů v Unii na ochranu soukromí a osobních údajů.

Link na text Usnesení EP:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0131+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS

10. 4. 2017

 

Oslovte nás

Poznámka: položky označené * jsou povinné.